Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi PCĐN | 16:08 | 29/06/2023

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

 

(PCĐN) - Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Đồng Nai công bố các nội dung quy định tại điểm d khoản 1 Điều 23 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP như sau: 

 

Phụ lục II, Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2023

Phụ lục II, Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022

Phụ lục II, Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2022

Phụ lục II, Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp năm 2022

Phụ lục II, Biểu số 2: Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh hằng năm đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt năm 2023

 Phụ lục II, Biểu số 3: Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2021

- Phụ lục II, Biểu số 4: Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2021

Phụ lục II, Biểu số 5: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của Doanh nghiệp 6 tháng năm 2022

Phụ lục II, Biểu số 6: Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm của doanh nghiệp năm 2021

 

 


TIN LIÊN QUAN

(10:47 - 10/11/2023)

ĐIỀU CHỈNH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN BÌNH QUÂN TỪ NGÀY 9/11/2023

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định...

(16:27 - 03/11/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(PCĐN) - Căn cứ điều 24, nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(16:25 - 15/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ.

  Thực hiện quy định tại Điều 24 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4...

(10:19 - 08/09/2023)

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG THEO ĐIỀU 24 NGHỊ ĐỊNH 47/2021/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

(PCĐN) - Căn cứ điều 24, nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(11:27 - 10/08/2023)

CÔNG KHAI TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ VỐN NHÀ NƯỚC VÀ KẾT QUẢ SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2023 TẠI CÔNG TY ĐIỆN LỰC ĐỒNG NAI

(PCĐN) - Căn cứ Thông tư số 200/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn...

(16:08 - 29/06/2023)

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ.

  (PCĐN) - Căn cứ Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của...

(15:29 - 20/10/2021)

Công Bố Thông Tin Hoạt Động Doanh Nghiệp

(15:11 - 20/10/2021)

Công Khai Tài Chính