Công bố thông tin

Thông cáo báo chí

Đăng bởi | 15:29 | 20/10/2021

Công Bố Thông Tin Hoạt Động Doanh Nghiệp

STT Thông tin công bố Tải file đính kèm
1 Phê duyệt Đề án sắp xếp, tái cơ cấu Tổng công ty Điện lực miền Nam giai đoạn 2017-2020 Quyết định số 132/QĐ-EVN
2 Mục tiêu tổng quát, mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được cơ quan đại diện chủ sở hữu (EVNSPC) phê duyệt Biểu số 2
3 Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020 Biểu số 3
4 Báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ công ích được giao theo kế hoạch hoặc đấu thầu (nếu có) và trách nhiệm xã hội khác năm 2020 Biểu số 4
5 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức của doanh nghiệp 06 tháng năm 2021 Biểu số 5
6 Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hằng năm 2020 Biểu số 6
7 Công khai tài chính  

TIN LIÊN QUAN

(22:41 - 12/10/2022)

Công bố thông tin doanh nghiệp theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ

(15:29 - 20/10/2021)

Công Bố Thông Tin Hoạt Động Doanh Nghiệp

(15:11 - 20/10/2021)

Công Khai Tài Chính